Palmesøndags tanker - tekstversion

Palmesøndag 2020

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; af den oldkristne salme i Filipperbrevet 2,5

Salvningen i Betania

 Da han var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved.  Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien?  Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de overfusede hende.  Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig.  De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid.  Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen.  Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.« Markusevangeliet, 14,3-9

                     

Palmesøndags-tanker i en Corona-tid

Midt i Corona-tiden fanger nogle ord i teksten til Palmesøndag min opmærksomhed.    Men nogle blev vrede. Denne menneskelige reaktion ses også under Corona-krisen. Vrede eller bekymrede stemmer kritiserer prisen for at verdens statsledere valgte at lukke arbejdspladser, samfund og lande ned for at redde syge og svage. Eller kritiserer at de ikke gjorde det hurtigt nok. Hvorfor ødsle sådan med værdier, fælles fremtid og velfærd? Regningen er altid ulige fordelt. Der advares om, at de fattige trods alle hjælpepakker betaler den største pris. Anlægges en økonomisk målestok på udgiften for at redde et menneskeliv, bliver facit altid: det er for dyrt!

Palmesøndag handler læsningerne om, hvordan vi hylder Jesus og kan vejledes af hans eksempel. Der er inspiration i at se efter hvad Jesus gjorde: Jesus stillede sig på den svages side. Hver gang og uden kostberegning! Med tjenersind og offervilje og i solidaritet gjorde Jesus sig lige med den udsatte og afmægtige. Derfor er Jesus vel netop at finde i Simon den Spedalskes hus. Det var typisk for Jesus at stå sammen med den svage mod den afstand og sociale udstødelse, som den tids mest frygtede smitte medførte.

Gennem sin dybe menneskelighed viste Jesus sin sande guddommelighed. Det sind, der var i Kristus Jesus, har smittet af på vores kultur som dens fineste træk. Og netop nu viser det sig verden over som en åndelig modstandskraft i viljen til at stå værn om den svage og forsvare menneskelivets ukrænkelige værdi, koste hvad det vil. På pandemiens dystre baggrund er der sat tyk streg under menneskehedens forbundenhed i fælles skæbne og fælles sårbarhed. Måske rummer den erfaring kim til et håb for en bedre fælles fremtid?

Hun har gjort, hvad hun kunne, forsvarer Jesus kvindens ødsle handling. Selvom hun nok næppe vidste, hvad der var i vente for Jesus med lidelse, kors og død, var hendes gerning passende til situationen. Eftertiden vil bedømme om folkenes lederes ødselhed og handling i verdenskrisens mørkeste stund var en god og rigtig gerning. Ingen kan sige det i dag, mens krisen stadig raser på sit højest. Men det er nemt at forudsige, at såvel afværgehandlingerne som forsømmelserne og følgerne vil gøre det svært for alle. Ingen går ram forbi under pandemiens hærgen. Såvel beslutningstagerne som ofrene, både døde og levende, må bære tunge byrder. Vi må stå sammen og holde afstand og holde hinanden i forbøn, så længe det varer. Og bagefter holde om hinanden i overbærenhed.

Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Sådan sagde Jesus om kvinden, der i sin hyldest af ham ufortrødent ødslede med kærlighed, omsorg og håb. Hvordan bliver mon Corona-tidens og vores eftermæle? Vi skriver selv historien med hånd og med ånd i de handlinger, som vi gør eller ikke gør i dag. Hvordan det end går, og hvor dyre ofrene end bliver, beder jeg for at fortællingen om os må være fyldt af evangelium, - det vil sige af livets prædiken om at dødens magt brydes af åndens styrke og af kærlighedens kraft.

I Jesu navn - glædelig Palmesøndag!

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle!

Guds fred og alt godt!

Anne Mette Gundesen

Læs den fine bøn til Corona-tiden, som Bodil Raakjær har skrevet.

Salme-anbefaling: hør på nettet Simon Grotians gode nye salme ”Guds nåde er en vingergæk” (søg den på Google)

 eller / og”Du, Herre Krist”, DDS  52,  som tillige med 200 af Salmebogens bedste salmer kan høres på Folkekirken.dk – linket findes nederst på hjemmesiden under knappen salmer, eller tryk på dette link: https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/du-herre-krist